TRIO sklep komputerowy

Kup wszystko co chcesz...
                        Napraw swój sprzęt szybko i solidnie...

Authorized Education Reseller Authorized Education Reseller

Zajmujemy się:
serwisem, naprawą, modernizacją komputerów, laptopów, drukarek,
instalacją programów,
usuwaniem złośliwego oprogramowania,
archiwizowaniem danych,
sieciami komputerowymi

Sprzedaż:
sprzętu komputerowego
laptopów
oprogramowania
drukarek
faxów
aparatów cyfrowych

Nowości

nowosc
UPS ORVALDI i600 LCD USB
Cena: 350 zł

Kontakt

PHU TRIO s.c.
ul. Mikołajczyka 2
45-233 Opole
tel.: 077 442 17 71
tel./fax: 077 44 22 322
biuro@trio-opole.pl
trio@medinet.opole.pl
trio_72@wp.pl
GG Tomek: 444286 
GG Krzysiek: 1893551 

Godziny otwarcia:
Pn-Pt 10-18
Sob 10-14
Niedz. nieczynne

Polecamy odwiedzić:
Kancelarię Tomasza Hilarowicza

Regulamin

Informacje ogólne

Firma Trio s.c.  z siedzib? przy ulicy Miko??ajczyka 2 w Opolu prowadzi sklep stacjonarny oraz witryn? internetow? z informacjami o oferowanych produktach i us??ugach pod adresem www.trio-opole.pl. Dzia??alno??? ta jest skierowana do u??ytkowników indywidualnych i instytucji (firmy, szko??y, biblioteki, instytucje itp.) odbywa si? w zgodzie z obowi?zuj?cym prawem. Nasi pracownicy maj? wieloletnie do??wiadczenie w sprzeda??y oferowanych przez sklep produktów.

Oferta
Oferta Naszej firmy powstaje na bazie informacji dostarczanych przez producentów i bezpo??rednich dystrybutorów. Dok??adamy wszelkich stara?? aby by??a ona rzetelna i aktualna. Z przyczyn technicznych, mo??e si? jednak zdarzy?, ??e zamieszczony na witrynie produkt b?dzie czasowo niedost?pny u naszego dostawcy i nie b?dziemy mogli zrealizowa? Twojego zamówienia. Je??li uwa??asz, ??e informacje o interesuj?cym Ci? produkcie s? niewystarczaj?ce, skorzystaj z maila informacyjnego biuro@trio-opole.pl lub komunikatora GG podanego w kontakcie.

Zamówienie

Podstaw? do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie. Poprawnie z??o??one zamówienie zawiera:
Dane kontaktowe i adresowe: zamawiaj?cego, odbiorcy i p??atnika
Co najmniej jedn?  pozycj? okre??lonego produktu wraz z cen?
Form? dokumentu rozchodu: paragon, faktura VAT

Koszty transportu
Chc?c zapewni? szybk? i niezawodn? realizacj? Twojego zamówienia nasz sklep korzysta z us??ug firmy kurierskiej.
Koszt transportu pokrywa klient i zale??y on od wagi i gabarytów zamawianego towaru. Wysy??ka towaru o masie do 35 kg kosztuje 15 z?? brutto.

P??atno???
Gotówka. Karta p??atnicza.
Wplata na konto (przedp??ata):
ING Bank ??l?ski O/Opole
nr konta: 44 1050 1504 1000 0022 2807 7059
Za pobraniem - po uprzednim ustaleniu z pracownikiem sklepu.
Przelew - dla sta??ych odbiorców - po uprzednim ustaleniu z pracownikiem sklepu.

Gwarancje, reklamacje, zwroty
Zakupione przez Ciebie produkty posiadaj? Gwarancj? Producenta lub Dystrybutora i s? obj?te serwisem na terenie ca??ego kraju (punkty serwisowe na terenie ca??ego kraju s?? podane na ka??dej karcie gwarancyjnej). W przypadku uszkodzenia post?puj zgodnie z instrukcj? zawart?? na karcie gwarancyjnej. Je??li napotkasz na jakiekolwiek trudno??ci w realizacji swoich praw gwarancyjnych mo??esz zwróci?? si?? do nas o pomoc e-mail: biuro@trio-opole.pl, telefonicznie lub osobi??cie.
W przypadku wysy??ki i stwierdzenia, ??e paczka jest uszkodzona lub ??e by??a otwierana nale??y w obecno??ci kuriera spisa? protokó?? szkody i nie przyjmowa? przesy??ki.

Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa konsumenckiego informujemy, ??e w przypadku zakupu towaru "na odleg??o???" przez osob? fizyczn?, je??li zakupiony  towar nie sprosta?? Pa??stwa oczekiwaniom, mo??na go zwróci? w ci?gu 14 dni od daty jego otrzymania. Towar do zwrotu lub wymiany b?dziemy przyjmowa? tylko taki, który nie posiada?? ??ladów u??ywania, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Przed wysy??k? zwrotn? towaru nale??y si? skontaktowa? z pracownikiem sklepu TRIO.
Pieni?dze za odes??any towar zostan? zwrócone po weryfikacji faktycznego stanu towaru przez pracownika sklepu TRIO. Do zwracanego towaru nale??y do???czy? paragon lub faktur?.
Pieni?dze za zwracany towar przesy??amy na podane przez klienta konto bankowe.
Zwracany towar prosimy przesy??a? na adres firmy TRIO podany w zak??adce Kontakt.

Ceny
Ceny produktów zamieszczonych prezentowanych w witrynie internetowej s? cenami w PLN brutto.   

Uwagi ko??cowe

Maj? Pa??stwo prawo dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub maj? Pa??stwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

 

Polityka prywatno??ci:

Jakie dane o Tobie zbieramy?
 
Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s? dane dotycz?ce Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si? z nami
Gdy kontaktujesz si? z nami za pomoc? telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi?, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W ??adnym wypadku nie b?dziemy sprzedawali b?d?? przekazywali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas kontaktu z nami b?d? wykorzystane w celu odpowiedzi ma Twoje zapytanie, realizacji transakcji, wystawienia dowodu zakupu (tylko w przypadku faktury VAT) oraz wys??ania Tobie zamówionego towaru w przypadku, gdy takie jest Twoje ??yczenie.

Dane zbierane automatycznie mog? by? u??yte do analizy zachowa?? u??ytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u??ytkownikach, lub do personalizacji zawarto??ci naszych stron internetowych. Dane te s? zbierane automatycznie o ka??dym u??ytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi?dzy Tob?, a naszym sklepem b?d? wykorzystane wy???cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie b?d?? realizacji zamówienia.

W przypadku kontroli wykonywanej przez uprawnione do tego podmioty, zwi?zanej z wype??nianiem przepisów RODO , Twoje dane mog? zosta? udost?pnione pracownikom tych??e podmiotów, zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych (RODO).

W jaki sposób b?dziemy si? z Tob? kontaktowa??

Je??eli dokona??e?? transakcji zakupu towaru, mo??esz otrzyma? od nas emaile dotycz?ce Twojej transakcji. Mo??emy równie?? kontaktowa? si? z Tob? telefonicznie, je??eli b?dziemy mieli wa??ne informacje dotycz?ce Twojej transakcji.

W jaki sposób mo??esz kontaktowa? si? z nami w sprawie swoich danych?

Mo??esz kontaktowa? si? z nami w dowolnie wybrany przez siebie sposób:osobi??cie, telefonicznie lub za pomoc? poczty tradycyjnej b?d?? elektronicznej.

Maj? Pa??stwo prawo dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania lub maj? Pa??stwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

Wyra??aj?c zgod? na przetwarzanie danych osobowych, maj? Pa??stwo prawo do cofni?cia zgody w dowolnym momencie bez wp??ywu na zgodno??? z prawem przetwarzania.
Pa??stwa dane osobowe b?dziemy przetwarza? w celach zwi?zanych z realizacj? transakcji, do czasu odwo??ania przez Pa??stwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszcze?? – przez okres przedawnienia tych roszcze??.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa mo??e wykorzystywa? ciasteczka, które s??u??? identyfikacji Twojej przegl?darki podczas korzystania z naszej strony, aby??my wiedzieli jak? stron? Ci wy??wietli?. Ciasteczka nie zawieraj? ??adnych danych osobowych.

Jak mo??esz zarz?dza? swoimi plikami "cookies"?

Je??li u??ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookie, mo??e zmieni? ustawienia przegl?darki.

W celu zarz?dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni??ej przegl?dark? internetow?, której u??ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami:

Urz?dzenia mobilne:

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone s? przed wgl?dem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatno??ci.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy??szej polityki prywatno??ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno??ci na tej stronie.

Kontakt

Administrator danych: Przedsi?biorstwo Handlowo Us??ugowe TRIO s.c., ul. Miko??ajczyka 2, 45-233 Opole, Polska. Tel: +48 77 442 1771